Đóng góp quỹ GĐ THKT

1472026304273 (1)

Thông qua Thầy Bùi Quang Hân là bạn dạy Trường Marie Curie cùng với Thầy Nguyễn Hữu Hệ. Thầy Trịnh Đình Loạt ( Hiện đang định cư  tại Mỹ) đã gởi về quỹ Gđ.THKT $100,mục đích phụ giúp lo cho Thầy Hệ đang lâm đại nạn, Gđ THKT xin cám ơn tấm lòng của Thầy Trịnh Đình Loạt,nhờ Thầy thông báo cho tụi em biết tình hình xãy ra đối với Thầy Hệ,hiện nay Thầy trò 3 trường đang tập trung khiếu kiện vụ việc .

(Gđ THKT )