Đóng góp quỹ Gđ.THKT

Gđ.THKT vừa nhận được 4.535.000 đồng của hai bạn Trương Ngọc NK 1968(Hiện ở Australia-$100) và Trương Huy Hồng NK 1972 ( California -$100).đóng góp vào quỹ .

Gđ.THKT cám ơn hai bạn đã có tấm lòng hướng về mái trường xưa.

Gđ.THKT