Thu -Chi A Bách

KT1KT2KT3KT4KT5KT6KT7Diễn giải chi cho ngày họp mặt GĐ