Thứ Ba 25-8-2015

 

TIN BUỒN:

♥ Thầy cô Phạm Doanh Môn (Canberra, Úc): Chúng em vô cùng thương tiếc nhận được tin buồn: anh NGUYỄN SINH là phu quân của chị Lê Thị Mãnh vừa mãn phần. Chúng em xin chân thành chia buồn cùng chị Mãnh và tang quyến. Nguyện cầu hương linh anh SINH sớm vãng sanh về miền CỰC LẠC.