Thứ Hai 21-12-2015

Wild-Flowers-01

Cô Hà Kim Lan (Melbourne, Úc): Được tin anh Ba Trọi đang nằm bệnh viện, Gia đình chúng em ở Melbourne (Úc) xin chúc anh Ba gặp thầy, gặp thuốc sớm bình phục để anh em kết nghĩa chúng ta được hội ngộ.