Đóng góp quỹ cho trang web.

Chị Trần thị Hên đóng góp $50 vào quỹ Gđ THKT cho việc duy trì trang web.cám ơn sự hưởng ứng của chị .
(Phong xẹp )