VIDEO: Đón Giao thừa 2016 tại Quảng trường Times Square (New York)

160101-times square new york-32

Đón Giao thừa 2016 tại Quảng trường Times Square (New York)

Mời xem video: