Thăm Thầy Nguyễn Hữu Hệ

IMG_4173 IMG_4174 IMG_4175 IMG_4177 IMG_4178 Sáng hôm nay ,Cô Ngọc Thủy và hai chị Lê Thị Mãnh,Lê thị Ry đã ghé thăm Thầy Nguyễn Hữu Hệ,nhìn chung sức khỏe của Thầy có khá hơn trước,trí nhớ có lúc được ,lúc không,chưa ổn định lắm.Sự vụ kiện thưa của Thầy đến nay chưa có kết quả,không biết vì sao?IMG_4179 Các họctrò đang tích cực đòi lại quyền lợi choThầy.

(Gđ.THKT ) IMG_4181 IMG_4182