Gia đình THKT về ăn đám giỗ thân sinh cô Kim Oanh tại Mỹ Tho ngày 13-4-2019

 

Gia đình THKT về ăn đám giỗ thân sinh cô Kim Oanh tại Mỹ Tho ngày 13-4-2019.

Từ trái: thầy Nguyễn Văn Trọi, thầy Quốc Dũng, cô Hoàng Thị Cẩm Thạch, thầy Nguyễn Văn Hòa,

Thầy Nguyễn Văn Thừa (trái) và thầy Nguyễn Văn Trọi.

Cô Lý Thị Kim Oanh.

Thầy Dương Đệ (phải) và học trò Kiến Đen.

Từ trái: cô Kim Oanh, thầy Nguyễn Văn Thừa, thầy Nguyễn Văn Trọi và thầy Dưiơng Đệ.

Thầy Nguyễn Văn Hạnh (phu quân cô Kim Oanh) và cô Cẩm Thạch.

Cô Kim Oanh (trái) và cô Lài.