Tag Archives: Giếng Chăm cổ

Một chút lặng trên Cù Lao Chàm

Chưa đi chưa biết Cù Lao… … Chàm Chămpa cổ sóng gào cũng đi. Chùa hai thế kỷ vô vi Giếng xưa ngọt mát sá gì thời gian. Bãi Ông trên Cù Lao Chàm Bữa cỡi cano cao tốc từ Cửa Đại – Hội An vượt 9-10 hải lý ra đảo Cù Lao Chàm (xã đảo Tân Hiệp, Hôi An, Quảng Nam), A Phủ và cậu em Trần Vương Thuấn rẽ ngang đi vô chơi trong làng, thay vì theo…