Tag Archives: thứ sáu 13

Hôm nay thứ Sáu 13

Có người khuyên thứ Sáu ngày 13 thì không nên làm chi hết, không ra khỏi nhà. E hèm, vậy là chưa gì mà tự mình làm cho mình bị thiệt hại bởi cái ngày mà những người tin dị đoan phương Tây gọi là ngày thứ Sáu Đen (Black Friday), ngày xui tận mạng. Lật lịch coi chơi: hôm nay 13-11 là ngày thứ Sáu 13 cuối cùng của năm 2015 (sau hai ngày liên tiếp ở tháng 2…