Tuyết cuối đông tại Maryland

Ngày 25-3-2013, tuyết rơi nhiều tại khu vực tôi sống ở Maryland (Bờ Đông Hoa Kỳ). Đây có lẽ là đợt tuyết cuối cùng của mùa đông năm nay, bên tuyết rơi nhiều và lâu. Nhà chức trách cho xe rải muối các con đường lớn để ngăn tuyết đông lại gây trơn trợt xe cộ.

Một số trường học, kể cà đại học, phải đóng cửa. Tuyết rơi ít thì đẹp, nhưng rơi nhiều thì tệ lắm. Nguy hiểm nữa.

130325-kienngo-tuyet-maryland-1_resize 130325-kienngo-tuyet-maryland-2_resize 130325-kienngo-tuyet-maryland-3_resize 130325-kienngo-tuyet-maryland-4_resize 130325-kienngo-tuyet-maryland-5_resize 130325-kienngo-tuyet-maryland-6_resize

KIẾN NGỐ

(Maryland 25-3-2013)