Ảnh: Gia đình THKT dự đám cưới con trai cô Kim Oanh

 

Gia đình THKT dự đám cưới con trai cô Lý Thị Kim Oanh ở Mỹ Tho ngày 23-1-2016.
Ảnh: NGUYỄN VĂN DŨNG
160123-thkt-damcuoi-contrai-cokimoanh-nvdung-01
160123-thkt-damcuoi-contrai-cokimoanh-nvdung-02
160123-thkt-damcuoi-contrai-cokimoanh-nvdung-03
160123-thkt-damcuoi-contrai-cokimoanh-nvdung-04
160123-thkt-damcuoi-contrai-cokimoanh-nvdung-05
160123-thkt-damcuoi-contrai-cokimoanh-nvdung-06
160123-thkt-damcuoi-contrai-cokimoanh-nvdung-07
160123-thkt-damcuoi-contrai-cokimoanh-nvdung-08
160123-thkt-damcuoi-contrai-cokimoanh-nvdung-09
160123-thkt-damcuoi-contrai-cokimoanh-nvdung-10 160123-thkt-damcuoi-contrai-cokimoanh-nvdung-11
160123-thkt-damcuoi-contrai-cokimoanh-nvdung-12
160123-thkt-damcuoi-contrai-cokimoanh-nvdung-13
160123-thkt-damcuoi-contrai-cokimoanh-nvdung-14
160123-thkt-damcuoi-contrai-cokimoanh-nvdung-15
160123-thkt-damcuoi-contrai-cokimoanh-nvdung-16
160123-thkt-damcuoi-contrai-cokimoanh-nvdung-17
160123-thkt-damcuoi-contrai-cokimoanh-nvdung-18
160123-thkt-damcuoi-contrai-cokimoanh-nvdung-19
160123-thkt-damcuoi-contrai-cokimoanh-nvdung-20
160123-thkt-damcuoi-contrai-cokimoanh-nvdung-21
160123-thkt-damcuoi-contrai-cokimoanh-nvdung-22
160123-thkt-damcuoi-contrai-cokimoanh-nvdung-23
160123-thkt-damcuoi-contrai-cokimoanh-nvdung-24
160123-thkt-damcuoi-contrai-cokimoanh-nvdung-25
160123-thkt-damcuoi-contrai-cokimoanh-nvdung-26
160123-thkt-damcuoi-contrai-cokimoanh-nvdung-27
160123-thkt-damcuoi-contrai-cokimoanh-nvdung-28
160123-thkt-damcuoi-contrai-cokimoanh-nvdung-29
160123-thkt-damcuoi-contrai-cokimoanh-nvdung-30
160123-thkt-damcuoi-contrai-cokimoanh-nvdung-31
160123-thkt-damcuoi-contrai-cokimoanh-nvdung-32
160123-thkt-damcuoi-contrai-cokimoanh-nvdung-33
160123-thkt-damcuoi-contrai-cokimoanh-nvdung-34
160123-thkt-damcuoi-contrai-cokimoanh-nvdung-35
160123-thkt-damcuoi-contrai-cokimoanh-nvdung-36
160123-thkt-damcuoi-contrai-cokimoanh-nvdung-37