Viếng đồng môn THKT Nguyễn Dương Thạnh

160503-thkt-vieng-thanphu-dathao-nvdung-01160503-thkt-vieng-thanphu-dathao-nvdung-02160503-thkt-vieng-thanphu-dathao-nvdung-04160503-thkt-vieng-thanphu-dathao-nvdung-05160503-thkt-vieng-thanphu-dathao-nvdung-06160503-thkt-vieng-thanphu-dathao-nvdung-07160503-thkt-vieng-thanphu-dathao-nvdung-08160503-thkt-vieng-thanphu-dathao-nvdung-09160503-thkt-vieng-thanphu-dathao-nvdung-10160503-thkt-vieng-thanphu-dathao-nvdung-11160503-thkt-vieng-thanphu-dathao-nvdung-12160503-thkt-vieng-thanphu-dathao-nvdung-13160503-thkt-vieng-thanphu-dathao-nvdung-14