Tôi buồn không hiểu vì sao tôi buồn… cười…

PHP RỦ RỈ RÙ RÌ:

Chữ nghĩa Việt Nam thiệt là dữ dội, hư hư thực thực, ảo diệo vô chừng. Cái từ “buồn cười” thoạt nghe đã tưởng là một điều nghịch lý: đã buồn mà lại cười sao đặng!

Xin mời đọc bài