Tag Archives: Ngộ đạo hành đạo

Chữ tu…

A Phủ không có căn tu. Nhưng điều đó không thể nào cản nổi A Phủ nhận thức rằng: Các vị tu hành chân chính khi đã đạt tới một giác độ nào đó sẽ gột sạch các bụi hồng trần, thoát khỏi cái vòng kim cô thất tình lục dục, nhìn thấy được ánh sáng cứu độ và tốt đẹp cho nhân thế. Vì thế, họ làm sao mà còn có thể sân si, đố kị cho được. Đặc…