Tag Archives: nguyễn thanh phong

Báo cáo thu chi Quỹ THKT 2012-2015

BÁO CAO THU CHI QUỸ THKT STT Ngày tháng Diễn giải Thu VND Thu USD Chi VND Ghi chú 1 29.02.2012 Tồn chuyển qua:          30.752.000 Thầy Hòa giữ          30.000.000 Ban phát chuyển tiền quỹ sau họp mặt 2 Mộc Hóa giữ 9.709.000đ 3 27.04.2012 Cô Trần Thị Trị nhận chuyển giao từ cô Cẩm Thạch              200 4 28.04.2012 Ứng cho Phong xẹp                        30.000.000 5 05.06.2012 Thầy Trang Cô Thủy              700 6 8,2012 Về Long An…