Bạn Hữu Danh tới thăm anh Võ Hữu Gỉang ở North Carolina

 

Ngày 23-8-2015, trong chuyến sang Mỵ thăm con gái đang định cư tại bang Nortth Carolina, bạn Hũu Danh đã tới thăm nhà anh Võ Hữu Gỉang ở cách đó không xa.

150823-thkt-huudanh-giangvo-carolina-01

Từ trái: con gái Hữu Danh, anh Hữu Gỉang và bạn Hữu Danh.

150823-thkt-huudanh-giangvo-carolina-02