Viếng tang

Trưa ngày 23-4-2016 đại diện gđ THKT Thầy Nguyễn Văn Hòa cùng với hai học trò Bách-Phong(xẹp),còn có thầy Nguyễn Trung Tín,nhóm THKT ở Kiến Tường do anh Hồ Văn cùng đi chung với nhóm bạn học của chị Phan Thanh Luận-Anh Phan An ( Cựu học sinh THKT niên khóa 1959) đã đến tư gia để viếng tang cụ ông Phan Liêm là thân phụ của chị Luận.
Phong(xẹp) kính báoCL1

CL2

CL4

CL6

CL7

CL9

CL10

CL5

CL11

CL3