Tình đồng nghiệp của thầy Út và thầy Hệ

Chiều thứ sáu ngày 23/12/2016,  Thầy Út là bạn dạy học chung với Thầy Nguyễn Hữu Hệ ở Trường Marie Curie có mời Thầy Hệ và Thầy Hòa, Bách, Phong (THKT) cùng dự buổi cơm gia đình tại tư gia,.Tinh thân và sức khỏe Thầy Hệ khá lên rất nhiều nhờ sự chăm sóc của các người cháu,khi nhắc đên những kỹ niêm THKT,Thầy nghe và khóc…

Vấn đề căn nhà của Thầy đang tiến hành vụ kiện,hy vọng và hy vọng ….

Gđ.THKT

Ảnh: NGUYỄN THANH PHONG