Học trò: NGUYỄN VĂN LỘC

– Sinh ngày: 15-9-1958

– Địa chỉ hiện nay: Phường 1, thị xã Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh.

– e-mail:

– Phone: 

– Công việc hiện nay: 

– Học tại trường từ: 1970 

– Lớp: 6A1 (niên khóa 1970-1971)

– Ghi chú: