Tưởng nhớ các thành viên THKT ra đi trong năm 2017

Trong năm 2017 Gia đình THKT chúng ta đã giã biệt các anh chị :
– Chị Lê Đỗ Bích Trân niên khóa 1962
– Bạn Lê Văn Hoàng niên khóa 1967
– Bạn Lê Văn Quang niên khóa 1967
– Bạn Nguyễn Văn Phu niên khóa 1967
– Bạn Đặng Ngọc Điệp niên khóa 1970
Nguyện xin hương linh của các anh chị sớm siêu thoát

GIA ĐÌNH THKT

Ảnh do TRẦN NGỌC BÁCH lưu trữ và chú thích.