Tag Archives: haicu

“Hai-cu” thiệt là lợi hại

  Haiku (hài cú) thường được đọc là “hai-cư”, nhưng chắc nhiều người thích thấy sao đọc vậy là “hai-cu”. Và để giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt tránh đầu độc tư tưởng mọi tầng lớp nhân dân, sách báo của người Việt nên kiên trì giữ vững cách phiên âm tiếng Latinh của loại thơ “độc” này, không “đọc sao viết vậy”. Cụ thể là viết “haiku” thay vì “hai cu” dễ bị cho là ảo tưởng,…