PHOTO: Họp mặt Gia đình THKT Tết Ất Mùi 2015 – Trần Ngọc Bách – P05

 

#05

Ảnh: TRẦN NGỌC BÁCH

TRANG  01   |   02   |   03   |   04   |   05   |   06

 

150315-thkt-hopmat-tnbach05-01_resize

 

150315-thkt-hopmat-tnbach05-02_resize

 

150315-thkt-hopmat-tnbach05-03_resize

 

150315-thkt-hopmat-tnbach05-04_resize

 

150315-thkt-hopmat-tnbach05-05_resize

 

150315-thkt-hopmat-tnbach05-06_resize

 

150315-thkt-hopmat-tnbach05-07_resize

 

150315-thkt-hopmat-tnbach05-08_resize

 

150315-thkt-hopmat-tnbach05-09_resize

 

150315-thkt-hopmat-tnbach05-10_resize

 

150315-thkt-hopmat-tnbach05-11_resize

 

150315-thkt-hopmat-tnbach05-12_resize

 

150315-thkt-hopmat-tnbach05-13_resize

 

150315-thkt-hopmat-tnbach05-14_resize

 

150315-thkt-hopmat-tnbach05-15_resize

 

150315-thkt-hopmat-tnbach05-16_resize

 

150315-thkt-hopmat-tnbach05-17_resize

 

150315-thkt-hopmat-tnbach05-18_resize

 

150315-thkt-hopmat-tnbach05-19_resize

 

150315-thkt-hopmat-tnbach05-20_resize

 

150315-thkt-hopmat-tnbach05-21_resize

 

150315-thkt-hopmat-tnbach05-22_resize