PHOTO: Họp mặt Gia đình THKT Tết Ất Mùi 2015 – Trần Ngọc Bách – P04

#04

Ảnh: TRẦN NGỌC BÁCH

TRANG  01   |   02   |   03   |   04   |   05   |   06

 

150315-thkt-hopmat-tnbach04-01_resize

 

150315-thkt-hopmat-tnbach04-02_resize

 

150315-thkt-hopmat-tnbach04-03_resize

 

150315-thkt-hopmat-tnbach04-04_resize

 

150315-thkt-hopmat-tnbach04-05_resize

 

150315-thkt-hopmat-tnbach04-06_resize

 

150315-thkt-hopmat-tnbach04-07_resize

 

150315-thkt-hopmat-tnbach04-08_resize

 

150315-thkt-hopmat-tnbach04-09_resize

 

150315-thkt-hopmat-tnbach04-10_resize

 

150315-thkt-hopmat-tnbach04-11_resize

 

150315-thkt-hopmat-tnbach04-12_resize

 

150315-thkt-hopmat-tnbach04-13_resize

 

150315-thkt-hopmat-tnbach04-14_resize

 

150315-thkt-hopmat-tnbach04-15_resize

 

150315-thkt-hopmat-tnbach04-16_resize

 

150315-thkt-hopmat-tnbach04-17_resize

 

150315-thkt-hopmat-tnbach04-18_resize