PHOTO: Họp mặt Gia đình THKT Tết Ất Mùi 2015 – Trần Ngọc Bách – P02

 

# 02

Ảnh: TRẦN NGỌC BÁCH

TRANG  01   |   02   |   03   |   04   |   05   |   06

 

150315-thkt-hopmat-tnbach02-01_resize

 

150315-thkt-hopmat-tnbach02-02_resize

 

150315-thkt-hopmat-tnbach02-03_resize

 

150315-thkt-hopmat-tnbach02-04_resize

 

150315-thkt-hopmat-tnbach02-05_resize

 

150315-thkt-hopmat-tnbach02-06_resize

 

150315-thkt-hopmat-tnbach02-07_resize

 

150315-thkt-hopmat-tnbach02-08_resize

 

150315-thkt-hopmat-tnbach02-09_resize

 

150315-thkt-hopmat-tnbach02-10_resize

 

150315-thkt-hopmat-tnbach02-11_resize

 

150315-thkt-hopmat-tnbach02-12_resize

 

150315-thkt-hopmat-tnbach02-13_resize

 

150315-thkt-hopmat-tnbach02-14_resize

 

150315-thkt-hopmat-tnbach02-15_resize

 

150315-thkt-hopmat-tnbach02-16_resize

 

150315-thkt-hopmat-tnbach02-17_resize

 

150315-thkt-hopmat-tnbach02-18_resize